Privacyverklaring van Salon de Engel

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Salon de Engel verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Salon de engel, of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon de Engel verstrekt, geef je

uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Wendy Hagenaars

Salon de Engel

Molenwieken 2a 4661TV Halsteren

KVK nummer: 50901613

te bereikbaar via info@salondeengel.nl of 06-11309192.

 

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Salon de Engel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens, eventueel postadres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gezondheidsgegevens

- Voor- en nafotos

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

 

Salon de Engel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

 

4. Bewaartermijnen

Salon de Engel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon de Engel en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salondeengel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon de Engel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6. Afmelding e-mail berichtgeving:

Salon de engel gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Voor afmelding kunt u contact opnemen.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Salon de Engel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

 

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon de Engel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon de engel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@salondeengel.nl

Molenwieken 2a  |  4661 TV, Halsteren  |  06 - 113 091 93